Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény székhelyintézménye: 
4032 Debrecen, Böszörményi út 148.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-a alapján az önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, meghatározott egészségügyi ellátásáról, illetve lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni.

 

Intézményünk

A Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény székhelyintézménye szakellátás keretében biztosít ápoló-gondozó otthoni, valamint ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást.


Bekerülési feltételek:

Az intézményi beutalás feltétele (kiskorú ellátottak esetében): a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet javaslatának megléte.
A nagykorú fogyatékos személyek ápoló, gondozó intézményben történő elhelyezésének a feltétele a benyújtott kérelem valamint orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.
Megközelíthetőség, környezet:
Az intézmény tömegközlekedési eszközökkel (autóbusz, villamos) kiválóan megközelíthető. Autóbusszal: 10/10Y, 10/A, 11, 15/15Y, 23Y, 34, 35, 36, 36Y, 51E. Villamossal: 2-es villamos.

Az intézmény bemutatása

Az intézményt 1963-ban alapította az Egészségügyi Minisztérium az ország első egészségügyi gyermekotthonaként, mely abban az időben Közép-Európa legkorszerűbb gyermekotthonai közé tartozott. 
Az intézmény hatalmas zöld övezettel, udvarral, kiváló infrastruktúrával rendelkezik.
A Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény fogyatékos személyek bentlakásos otthona, amely szakosított ellátási forma keretében valósítja meg az ellátottak mindennapos gondozását, ápolását. Középsúlyos-, súlyos és halmozottan fogyatékkal élő kiskorú és nagykorú fogyatékkal élő személyek számára biztosít komplex ellátást, a működési engedély alapján engedélyezett férőhelyek száma az ápoló-gondozó otthonban 140 fő. 
Az ápoló-gondozó otthon egy pavilon rendszerű főépületben került kialakításra, melyben a fogyatékkal élő személyek bentlakásos intézményi ellátását négy osztály (B, C, D, E) biztosítja, míg az ötödik rész (A) központi rész a kiszolgáló egység irodákkal. 
Az ápoló-gondozó otthoni részlegben 4 gondozási egység van. A gondozási egységeken (osztályokon) 5 lakószoba található, a szobák 7 ágyasak. A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten szervezi meg az intézmény a kiskorúak, és felnőttek, valamint a középsúlyos illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. A fürdőszobák, WC-k, mosdók, zuhanyzók jogszabályi előírásnak megfelelő számban állnak az ellátottak rendelkezésére.
Az intézmény akadálymentes.

Lakóotthon bemutatása:

A székhelyen 12 férőhelyes ápoló-gondozó célú lakóotthon is működik. Középsúlyos, súlyos fogyatékkal élő személyek számára biztosít teljes körű ellátást. 
Az intézmény lakóotthonába debreceni lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16. életévét betöltött fogyatékos személyek nyerhetnek elhelyezést.

A lakóotthon teljes mértékben akadálymentes, amely rendelkezik:
•    2 db lakószobával, amelyekben 3 személy helyezhető el,
•    3 db lakószobával, amelyekben 2 személy helyezhető el,
•    közös nappali helyiséggel, folyosóval, konyhával, közös étkezővel, nemenkénti fürdőszobával és mellékhelyiségekkel, segítő személyzeti szobával.

 


A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemeket biztosít, amely az igénybevevő lakó – vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatás nyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel  biztosított kontrollt jelent.  

Feladata: gyors és szakszerű segítségnyújtás biztosítása az igénybevevők számára.
A riasztás diszpécser központon keresztül működik.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az igénylés minden esetben a Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény által szerkesztett írásbeli kérelemre történik. 


Kérelem benyújtásának helye: 
Azon a településen, ahol az ellátást igénybevevő az ellátást igénybe kívánja venni, házi gondozó kollégánál. 
Ahol még nem ismert a kollégák személye, úgy levélben a Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény székhelyére címezve
-    4032 Debrecen, Böszörményi út 148. szám


A szolgáltatás biztosításának feltétele: 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást csak a jogszabályi előírásokban rögzített feltételek megléte esetén lehet nyújtani. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:  
•    az egyedül élő 65 év feletti személy,  
•    az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 
•    vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, 
•    illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai feladatellátása során alapvető feltétel, hogy a készenlétes kolléga bejusson az ellátott lakásába, ezért fontos feltétel, hogy lakáskulcsot adjon le, melyet az illetékes gondozónő helyez biztonságba. A kulcs átadásáról - átvételéről külön jegyzőkönyv készül. A kulcsokat számozott borítékban, azokat zárható páncélszekrényben, tárolják. 

Az ellátás biztosításáról:

 - az igényjogosultság előírt vizsgálata után - az Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény intézményvezetője dönt. Esetleges elutasításról az Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény intézményvezetője az ellátást igénylőt írásban értesíti. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybevevő (jogosult) és a Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény Intézményvezetője közötti Megállapodás alapozza meg. A szolgáltatás megkezdése előtt írásban értesítjük az ellátottak a fizetendő személyi térítési díjról. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás tényleges tartalmát, a szolgáltatást igénybevevő jogait illetve kötelezettségeit, valamint a szolgáltató vállalásait.

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.