A szolgáltatási elemek többségében a Szolgáltató Központ által, az alapszolgáltatások (házi segítségnyújtás, nappali ellátás, közösségi ellátás) révén kerülnek biztosításra.

Szenvedélybetegek nappali ellátása

A nappali ellátás a Frézia Otthon Báránd telephelyen élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint a személyes ruházat tisztítására, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátás feladata olyan programok biztosítása, mely révén az egyén képessé válik az önellátásra, az önálló életvitelre.

A szenvedélybetegek nappali intézménye az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési állásközvetítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását.

A nappali ellátást nyújtó intézmény az igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A szenvedélybetegek nappali intézménye lehetőség szerint olyan programokat szervez, melyek elősegítik az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségébe való visszailleszkedését.

Az ellátottak részére napi programokat biztosít, melyek a Szolgáltató Központban valósulnak meg. Ennek része az egyéni és csoportfoglalkozások, melyek heti rendszerességgel ismétlődnek. A csoportfoglalkozások keretében a felmerülő problémák és konfliktusok megoldása az ellátottakkal közösen létrehozott és elfogadott megoldási stratégiákat dolgoznak ki. A csoportfoglalkozás a terápiás munkatárs segítségével valósul meg. Megbeszélésre kerülnek a munkavállalás akadályai, problémái, motiválják őket a munkarehabilitációs- és a fejlesztő foglalkoztatásban való bekapcsolódásra, bízva abban, hogy mindezzel elősegíthetjük az ellátottak intézményen kívüli foglalkoztatásban való elhelyezkedését.

Életvitelre vonatkozó tanácsadást végzünk, hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk.

Fontos a szabadidős programok szervezése is. A foglalkoztatás megszervezésének az alapja az igénybe vevő érdeklődési köre. A rendszeres és folyamatos tevékenységek végzése által, a szabadidő értelmes eltöltésének segítségével sikerélményhez jutnak, az önbizalmuk növekedik. A kreatív foglalkozásokat terápiás munkatárs vezeti.

 

A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápiák is szerveződnek, melyek a megmaradt képességek fejlesztését, szinten tartását szolgálják. A foglalkozások célja az egyéni képességek fejlesztése, a társas helyzetekben való viselkedések megtanulása, gyakorlása.

Házi segítségnyújtás

Az egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorulók személyi gondozását és szociális segítését szolgálja az ellátást igénylő szükséglete szerint. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Intézményünk a házi segítségnyújtást a hét minden napján 8.00 – 16.00 óráig biztosítja, mely naponta maximum 4 óra időtartamban nyújtható személyenként. A módját, formáját és gyakoriságát a szakmai vezető a gondozási tervben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

A szolgáltatás mindazon rászorultak részére nyújt segítséget, akik otthonukban önállóan nem képesek ellátni önmagukat. A házi segítségnyújtás szolgáltatási forma szakképzett gondozónők közreműködésével valósul meg. A gondozás során életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának megfelelő ellátást nyújtunk, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. Gondozási tevékenységeink közé tartozik az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása, orvossal egyeztetett gondozási feladatok ellátása, valamint  ápolási feladatok a kompetencia határain belül. Közreműködünk a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, háztartás vitelében, környezettel való kapcsolattartásban. Segítséget nyújtunk különböző veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, amennyiben szükséges, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

  1. a) Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben),

- mosás,

- vasalás.

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása,

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,

- mosogatás,

- ruhajavítás,

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt,

- kísérés.

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

  1. b) Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való  közreműködés,

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- fürdetés,

- mosdatás,

- öltöztetés,

- ágyazás, ágyneműcsere,

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése,

- haj, arcszőrzet ápolás,

- száj, fog és protézis ápolás,

- körömápolás, bőrápolás,

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül),

- mozgatás ágyban,

- decubitus megelőzés,

- felületi sebkezelés,

- sztómazsák cseréje,

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,

- vérnyomás és vércukor mérése,

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában

 való segítségnyújtás,

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzésében

 való kompetencia határáig).

Közösségi szenvedélybeteg ellátás

A közösségi szenvedélybeteg ellátás keretében olyan önkéntes és térítésmentesen igénybe vehető, közösségi alapú gondozást biztosítunk, amelynek során megvalósulhat a támogatott lakhatási szolgáltatást igénybe vevők pszicho- szociális rehabilitációja. A gondozás és az egészségügyi ellátás mellett a kliens egészségügyi, pszichés és szociális állapotát is folyamatosan figyelemmel kísérjük. Szükség esetén segítséget kell nyújtani a problémák és a krízishelyzetek megoldásához.

A szolgáltatásokat főként a kliens otthonában nyújtjuk, a csoportfoglalkozások, tréningek alkalmainak elérhetőségét pedig a szolgáltató központban biztosítjuk. A komplex támogatási szükségletfelmérés alapján egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínálunk, amely nagymértékben épít a kliensek aktív részvételére. Segítségnyújtás során megkeressük azokat a természetes erőforrásokat, amelyek segíthetik a szenvedélybetegségből való kilábalást, vagy az absztinencia fenntartását.

Az igénybe vevők számára rendszeres csoportfoglalkozásokat biztosítunk.

Helyszíne a bárándi közösségi ellátás foglalkoztató helyisége. Rendszeressége meghatározott napokon történik.

Lényeges, hogy az ellátást igénybe vevők önellátási képessége növekedjen, illetve minél többen visszakerüljenek a munkaerő piacra.

 

 

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.