A támogatott lakhatás célja

A támogatott lakhatás célja, hogy a pszichiátriai beteg emberek nyitottabb, természetesebb,
családiasabb életmódot alakítsanak ki önmaguk számára, személyesebb bánásmód biztosításával.
További cél, hogy a szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott és felépülés orientált legyen, hosszabb távú ellátásokat, komplex megoldásokat biztosítson a társadalmi visszailleszkedés folyamatában.

A támogatott lakhatás feladata

A támogatott lakhatás feladata, az önálló életvitel fenntartásához szükséges lakhatás és szükséglet-orientált támogatói hálózatkiépítése szociális szakemberek közvetítésével, az ellátások egymásra építése, átjárhatóság biztosítása mellett. Az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül.
Személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve
a csoportos és képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát, az egyén
elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában. Az egyén
meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén, lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek
elsajátításához, elősegít olyan megküzdési mechanizmusokat kialakítani, melyekben önálló
döntéshozatal és felelősségvállalás működik. Az ellátórendszerben a reintegrációs lánc fontos
láncszeme a támogatott lakhatás, ezért nagyban számít, és kölcsönös együttműködést indokol
más szolgáltatókkal. 

Nyújtott szolgáltatáselemek

A lakhatási szolgáltatást, az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a
mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával
végzett esetvitelt, és a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más
szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást a fenntartó saját maga biztosítja.
lakhatás: a célcsoportnak megfelelő rövid vagy hosszú távú lakhatási lehetőség,
különböző szolgáltatási elemekkel kiegészítve, mely elősegíti a személyes biztonságot, az emberi méltóság megőrzését, a közösségi életben való részvételt, a felépülést, az emberi kapcsolatok ápolását. 
esetvitel: az igénybevevő szükségleteinek kielégítésére irányuló, megállapodáson
illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítői kapcsolat, mely során figyelembe
vesszük és mozgósítjuk az igénybe vevő saját és környezeti erőforrásait, továbbá
azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat melyek bevonhatók a célok elérésébe, a
problémák megelőzésébe.

Az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén biztosítunk:
• felügyeletet
• étkeztetést
• gondozást
• készségfejlesztést
• tanácsadást
• gyógypedagógiai segítségnyújtást
• szállítást
• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője, a kérelem benyújtását követően, tájékoztatást kap az intézményvezetőtől, mikor végzik el az előgondozást. Ezt követően az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi, felkerül a várólistára, melyről tájékoztatást kap. A kérelmező, vagy törvényes képviselője nyilatkozik a személyes adatai tekintetében, valamint a szolgáltatási elemek igénybevételéről.
 A kérelem előterjesztésekor, de legkésőbb a komplex szükségletfelméréskor mellékelni kell a szakorvosnak a szakvéleményét, 3 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő-leletet. Továbbá ekkor be kell nyújtania az ellátás igénylőnek még, a Szt. szerinti,1. számú melléklet, II. része szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot. A kérelem benyújtását követően, az intézményvezető által beadja a komplex szükségletfelmérés igénylését. Komplex szükségletfelmérés készül, az SzCsM rendelet, 100/B.-100/C. § 14. sz. melléklet alapján. Majd az intézményvezető írásban értesíti döntéséről, az igénybevétel feltételeiről, és a várható fizetendő térítési díjról, a várólistán elfoglalt helyéről a  kérelmezőt.


Nappali ellátás

A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Mentális gondozás: a szakmai programban megjelölt mentálhigiénés feladatokat a terápiás munkatársak látják el.
Ennek keretében biztosítják:
-    a személyre szabott bánásmódot,
-    a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
-    a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit.

Szociális foglalkoztatás:
-    Fejlesztő-felkészítő tevékenységet: külső foglalkoztatóval az engedélyezett tevékenységekre kiterjedő munkafeladatokra.

Pihenés: a nappali ellátást igénybe vevő részére biztosítjuk a pihenés céljára igénybe vehető helyiséget.

Tisztálkodás: külön helyiség biztosított a nappali ellátást igénybe vevők részére a tisztálkodásra.

Személyes ruházat tisztítása: a külön a nappali ellátás számára rendelkezésre álló mosógéppel biztosítható.

Teakonyha: amelyben melegítésre szolgáló eszköz (mikrohullámú sütő), hűtő, mosogató található, valamint az étel tálalása és elfogyasztása is biztosított.

Az ellátottak vallásgyakorlása: az ellátottak szabad vallásgyakorlását intézményünkben havonta egy alkalommal ökomenikus istentisztelet biztosítja, tekintettel a különféle felekezetekhez tartozó ellátottakra. A heti foglalkoztatási tervben meghatározott időpontokban biblia felolvasást, csendes órát tartunk.

Intézmény által nyújtott egyéb térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

Étkezés: Igény esetén napi kétszeri étkezést (ebből egy meleg, egy hideg étel) tud az intézmény biztosítani térítés ellenében.

Fodrász: előzetes igény alapján végzi munkáját, előre meghatározott összegért.

Vegyesbolt: napi nyitva tartással biztosítja az ellátottak igényeinek kielégítését fogyasztói áron. 

Nyilvános telefon: az ellátottak kapcsolattartásának elősegítésére biztosított az intézményben, amely pénzérmével működik.

Szabadidős programok, kirándulások, koncertek: ezek költségeit az ellátottak viselik

Az ellátás igénybevételének módja

Az intézménybe való jelentkezést a hatályos jogszabályokban rögzített „kérelem adatlap” kitöltésével, a jövedelmi helyzet igazolásával, valamint három hónapnál nem régebbi pszichiáter szakorvosi javaslattal kell megtenni.
Az intézménnyel kapcsolatos tájékoztatók, a jelentkezéshez szükséges nyomtatványok az intézményben elérhetők.

A pszichiátriai betegek nappali ellátási formájának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményének - lehetőségek szerinti figyelembe vételével - törvényes képviselője terjeszti elő.

Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével, vagy
- ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.
A pszichiátriai betegek nappali ellátásában létrejövő jogviszony keletkezését a telephelyvezető intézkedése határozza meg.

A nappali ellátásra való felvételt az intézmény szakmai szempontjai és az igénylő állapota határozza meg.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.